Huishoudelijk reglement Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” te Zevenhuizen

Huishoudelijk reglement Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” te Zevenhuizen

Artikel 1: Dit huishoudelijk reglement is een aanvulling op de notariële statuten van de vereniging d.d. 11 mei 2011 en een wijziging op het huishoudelijke reglement d.d. 20 april 2011.

Artikel 2: De contributie zal éénmaal per jaar worden geïnd en dient uiterlijk 15 mei van ieder kalenderjaar door de leden te zijn voldaan.

Artikel 3: Leden zijn contributie verschuldigd vanaf het jaar waarin zij de 18 jarige leeftijd bereiken.

Artikel 4: De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur en de algemene ledenvergaderingen. De secretaris notuleert hetgeen in de vergaderingen wordt behandeld en belast zich met overige correspondentie. De penningmeester is belast met het geldelijk beheer en het bijhouden van het ledenbestand van de vereniging. Na afloop van ieder boekjaar, na gehouden bestuursvergadering, legt hij rekening en verantwoording af aan de algemene vergadering. De financiële administratie zal jaarlijks gecontroleerd worden door een commissie bestaande uit twee leden van de vereniging. Van deze commissie treedt jaarlijks één lid af en dit lid is niet herkiesbaar.

Artikel 5: De vereniging zorgt, indien gewenst, voor een uitvaartverzorger/uitvaartverzorgster en dragers.

Artikel 6: Bij overlijden dienen nabestaanden zo spoedig mogelijk hiervan kennis te geven aan de uitvaartverzorger/uitvaartverzorgster.

Artikel 7: Doet zich de situatie voor dat er op één dag meerdere uitvaarten plaats dienen te vinden, dan zal de uitvaartverzorger/uitvaartverzorgster in overleg met de betrokken nabestaanden hiervoor een passende oplossing aanreiken.

Artikel 8: De uitvaartverzorger/uitvaartverzorgster en dragers komen op een vooraf bepaalde tijd en plaats samen op de dag van de uitvaart. De uitvaart wordt uitgevoerd met orde en plechtigheid op aanwijzing van de uitvaartverzorger/uitvaartverzorgster. De uitvaartverzorger/uitvaartverzorgster verzorgt de gehele uitvaart. De uitvaartverzorger/uitvaartverzorgster zal de rouwauto en op de begraafplaats de baar voor gaan. De dragers dienen aan weerszijden van de rouwauto te lopen.

Artikel 9: Het huishoudelijk reglement kan worden gewijzigd op voorstel van het bestuur of op een algemene vergadering wanneer door tenminste tien leden het voorstel daartoe wordt gedaan. Bij wijzigingen van het huishoudelijk reglement dient twee/derde deel van de op de algemene vergadering aanwezige leden, zich voor de wijziging(en) te verklaren.

Artikel 10: In alle gevallen waarin de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

Algemene ledenvergadering d.d. 2016