Des

Zoals veel dorpen in Groningen heeft Zevenhuizen ook een vereniging voor Dorpsbelangen. De naam is DES (Door Eendracht Sterk)

D.E.S. heeft als doel: de belangen van het dorp Zevenhuizen en die van de bewoners te behartigen in de meest ruimste zin van het woord.

* Het houden van vergaderingen voor leden en bestuur. Eenmaal per jaar nodigt zij alle verenigingen en buurtverenigingen uit voor een overleg aangaande de problematieken en knelpunten die er zijn.
* Het organiseren van andere overlegvormen, zoals commissies en werkgroepen voor de aanpak van bepaalde zaken. Zij heeft zitting in b.v.
de dorpsvernieuwingcommissie (overigens is de dorpsvernieuwing op initiatief van D.E.S. gestart).

* Het steunen van bestaande of op te richten plaatselijke verenigingen die voor het dorp van belang zijn. * Het in contact treden met bevoegde overheidsinstanties om de belangen van het dorp te bepleiten. Eenmaal per jaar heeft D.E.S. overleg met B&W van de gemeente Leek en bespreekt hun plannen t.a.v. Zevenhuizen.
Het bestuur maakt zich sterk voor nieuwe bestemmingsplannen, verkeersveiligheid en leefbaarheid voor nu en in de toekomst.

Hoe werkt dit voor u?

Het bestuur van D.E.S. wil graag op de hoogte blijven van uw knelpunten of problemen. D.E.S. neemt echter geen eigen initiatief t.a.v. buurt, straat, of individuele problemen. Wel verleent D.E.S. ondersteuning. Een aantal knelpunten komt regelmatig naar voren en die zijn ook aangekaart bij de bevoegde instanties (vaak gemeente Leek). Om hier duidelijkheid in te schaffen is er een rubriek Veel gestelde vragen op deze site. Voor nadere informatie kunt u terecht bij betrokken instantie maar u kunt natuurlijk ook Des eerst even vragen.

Rabobank Z.W.K. NL75RABO0100925944
K.v.K. 02070724
dorpsbelangendes@gmail.com

Doelstelling DES

D.E.S. heeft als doel: de belangen van het dorp Zevenhuizen en die van de bewoners te behartigen in de meest ruimste zin van het woord. * Het houden van vergaderingen voor leden en bestuur. Eenmaal per jaar nodigt zij alle verenigingen en buurtverenigingen uit voor een overleg aangaande de problematieken en knelpunten die er zijn. * Het organiseren van andere overlegvormen, zoals commissies en werkgroepen voor de aanpak van bepaalde zaken. Zo heeft DES he initiatief genomen om samen met de bevolking een dorpsvisie op te stellen waarin een breed scala aan onderwerpen aan de orde komen. Het heeft geresulteerd in een boekwerkje en in een aantal akties waarbij dedorpsvlag, maatregelen voor de verkeersveiligheid en een haalbaarheisonderzoek voor een MFC de eerste resultaten zijn. * Het steunen van bestaande of op te richten plaatselijke verenigingen die voor het dorp van belang zijn. * Het in contact treden met bevoegde overheidsinstanties om de belangen van het dorp te bepleiten. Eenmaal per jaar heeft D.E.S. overleg met B&W van de gemeente Leek en bespreekt hun plannen t.a.v. Zevenhuizen. Het bestuur maakt zich sterk voor nieuwe bestemmingsplannen, verkeersveiligheid en leefbaarheid voor nu en in de toekomst. Hoe werkt dit voor u? Het bestuur van D.E.S. wil graag op de hoogte blijven van uw knelpunten of problemen. D.E.S. neemt echter geen eigen initiatief t.a.v. buurt, straat, of individuele problemen. Wel verleent D.E.S. Ondersteuning.

Geschiedenis DES

DES hield haar oprichtingsvergadering op 9 februari 1953 in Café Suurd. Het eerste bestuur bestond uit B. Damhoff, H. Fokkema, J. Holman, R. Oosterhof, J. Ras, J. Russchen en J. Tijseling.
Letterlijk staat er in de notulen: Deze personen namen met min of meer sombere gezichten de benoeming aan. De heer Damhoff nam van de voorlopige voorzitter de heer Holman de Voorzitterhamer over. Als voorlopig voorzitter dankte hij de heer Holman voor alles wat hij voor de pas opgerichte vereniging had gedaan, en dat hij eventueel moeilijke kwesties de heer Holman steeds bereid zou zijn met raad en daad bij te staan. Uit de vergadering gingen stemmen op de heer Holman tot erevoorzitter te verheffen. De gehele vergadering sloot zich hierbij aan.